CVO Merchtem - Ternat
Tijd voor talent
Deze cursussen starten binnenkort

Betaald Educatief Verlof (B.E.V.)

Indien je voltijds werkt en een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je recht op betaald educatief verlof, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.

Voorwaarden

Om recht te hebben op B.E.V. moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voltijds tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf. Werknemers tewerkgesteld bij de staat, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, OCMW’s en intercommunales, en het onderwijzend personeel hebben GEEN recht op educatief verlof.
 • Een opleiding volgen die in aanmerking komt. Bijna alle modulaire en jaaropleidingen in ons CVO geven recht op educatief verlof, behalve de opleidingen Huishoudelijk Onderwijs (koken, naaien en bloemschikken). De korte cursussen komen eveneens NIET in aanmerking.

Praktisch

 • Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzonderingen van alle schoolvakanties en vakantiedagen.
 • Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
 • Indien u de cursus stopzette, dient dit onmiddellijk te worden gemeld. Het B.E.V. wordt dan eveneens stopgezet en wij maken een attest op van nauwgezetheid, met de datum van de stopzetting van de cursus.

Afwezigheden

 • Je mag maximum 10% per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren. Ben je meer dan 10% ongewettigd afwezig geweest, verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden.
 • Voor gewettigde afwezigheden bezorg je ten laatste binnen de 10 dagen volgend op de afwezigheid het afwezigheidsattest aan je leerkracht.
 • Verder kan je ook het recht op B.E.V. voor een bepaalde cursus verliezen als je 2 maal dezelfde cursus volgt zonder te slagen.

Gewettigde afwezigheden zijn:

 • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
 • staking van het openbaar vervoer;
 • staking of ziekte van de leraar;
 • sluiting van de onderwijsinstelling;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter;
 • om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school (door middel van werkstaten);
 • klein verlet.

Procedure voor aanvraag van educatief verlof

 • Je vraagt bij aanvang van de cursus een attest voor educatief verlof aan bij je leerkracht, die dit doorgeeft aan het secretariaat.
 • Vervolgens overhandig je dit originele attest voor 31 oktober aan je werkgever. Je werkgever bezorgt dit attest aan het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.
 • Indien je na 31 oktober inschrijft of de cursus start na 31 oktober dien je de aanvraag binnen de 15 dagen af te geven.
 • Aan het einde van elk trimester en/of module ontvang je van de school een attest met je aanwezigheden en eventuele afwezigheden in de cursus.
 • Dit document dient onmiddellijk overhandigd te worden aan de werkgever.

Meer info